Editorial

Richie Shaϟam

Editorial

Richie Shaϟam

Jacket & Pants: Ashish
Jacket: Ashish, Dress: Franziska Fox
Dress: Franziska Fox
Top & Pants: Franziska Fox
Top & Pants: Franziska Fox
+

Photography: Oscar Ouk
Model: Richie Shazam
Hair: Sean Bennett
Makeup: Toru Sakanishi